За пръв път, през 2022 по-високи данъчни облекчения за деца, които могат да се ползват авансово през годината - Щастливите жени - HappyWoman.bg

За пръв път, през 2022 по-високи данъчни облекчения за деца, които могат да се ползват авансово през годината

по-високи данъчни облекчения за деца
Полезно

За пръв път, през 2022 по-високи данъчни облекчения за деца, които могат да се ползват авансово през годината

По-високи данъчни облекчения за деца през 2022 г. За пръв път родителите, чиито деца не са навършили пълнолетие и са наети на работа на трудов договор,  през 2022 могат да се възползват от по-високи ставки на данъчните облекчения, за които могат да кандидатстват авансово през текущата година.

Защо e добре да рекламирате в онлайн списание www.happywoman.bg

Еднократна финансова помощ за ученици записани в 1 клас и 8 клас, през учебната 2022/2023 година

През 2022 по-високи данъчни облекчения за родители на непълнолетни деца

Тази година, 2022 г., ще могат да се ползват по-големи данъчни облекчения за деца. Новите условия бяха приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., публично обявено в „Държавен вестник“, бр. 50 от 05.07.2022 г.

Важни условия преди да кандидатствате!

Ако имате неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, например – данъци, осигуровки, глоби, други местни данъци и такси, няма да получите право да ползвате данъчните облекчения за 2022 г. Ще можете да се възползвате, едва когато покриете задълженията и след това да подадете документите за ползване на данъчната отстъпка.

Родители, които през цялата 2022 година са били в отпуск по майчинство, също не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем. Данъчното облекчение може да се ползва от другият родител.

Размер на данъчното облекчение за деца за 2022 г.

След направена справка в информационният сайт на НАП, сумите са, както следва:

* за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лв., съответно сумата за получаване от родителя е до 600 лв.;

* за две деца ненавършили пълнолетие е 12000, т.е. сумата за получаване е до 1200 лв.;

* за три и повече непълнолетни деца в семейството – 18000 лв. или сума за получаване до 1800 лв.

Ред и начин за ползване на данъчните облекчения

Според условията, само единият родител може да подаде декларация за данъчното облекчение за 2022. При случаите, в които размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на родителя, тогава разликата може да се ползва от другия родител.

Задължително се попълва образец на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Крайната сума за получаване и от двамата родители, не трябва да надвишава утвърденият в закона максимален размер, според броя на децата в семейството.

Още една нова възможност от тази година е, че Работникът или служителят еднократно може да поиска авансово ползване на съответното данъчно облекчение. Това може да стане чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателят:

* че за прилагане на данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в от ЗДДФЛ;

* че няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател;

* че другият родител няма да ползва авансово данъчното облекчение.

Условия за ползване на данъчното облекчение за непълнолетни деца на работещ родител/и на трудов договор.

Към 31 декември 2022 г. детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, родителят/родителите трябва да:

* кандидатства чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица;

* родителите трябва да представят на работодателя си декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ Образец 2005 за ползване на данъчните облекчения за деца. В този случай, е необходимо да се спази срокът за подаване, който е от 30.11.2022 до 31.12.2022!!!

* лично от родителите с подаване на годишната данъчна декларация. В този случай се прилагат и декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца.

От данъчното облекчение могат да се възползват местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство.

Към 31 декември 2022 могат да кандидатстват:

* родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството;

* настойник или попечител – при учредено настойничество или попечителство;

Към 31 декември 2022 детето/децата трябва да:

* е местно лице на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по ЕИП;

* е под 18 години;

* не е настанено в социален или интеграционен център за грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

Digiprove sealТази статия е защитена от Digiprove © 2022 Happy Woman BG
0 Shares
Tagged , , , , , ,
на горе
Happy Woman Бюлетин
Вашият хороскоп, най новото от Happy Woman и актуални статии всяка седмица